W związku z licznymi pytaniami o dalszy los SP ZOZ w Kolbuszowej świadczącymi o postępującej dezinformacji także na temat przyczyn ewentualnej likwidacji oddziałów ginekologiczno – położniczego oraz noworodkowego oraz braku świadomości członków naszej społeczności co do konieczności reagowania zarządzającego szpitalem na zmieniającą się bardzo złożoną rzeczywistość w której funkcjonuje SP ZOZ w Kolbuszowej:

 OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE:

 1. Nikt nie zamierza ani unicestwiać ani też prywatyzować szpitala. Likwidacja oddziałów ginekologiczno- położniczego oraz noworodkowego których funkcjonowanie rokrocznie przynosi SP ZOZ stratę rzędu 1 000 0000 - 1 500 000 zł. może jedynie umocnić nasz zakład na rynku usług medycznych. Uważam wręcz że brak decyzji w przedmiocie zamknięcia ww. nierentownych oddziałów i podjęcia dynamicznych działań celem zorganizowania w ich miejsce innych – nie przynoszących aż tak dużych strat, realnie zagraża funkcjonowaniu całej jednostki. Otóż Oddział ginekologiczno- położniczy i noworodkowy od lat obciąża ujemny wynik finansowy ale dzięki dochodom innych komórek organizacyjnych do tej pory istniały szanse na bilansowanie zakładu. Jednak mając na uwadze wysokość prognozowanego deficytu i planowane budżetowanie na poziomie finansowania z ubiegłego roku rozliczeniowego, oceniam że ZOZ już w kolejnym roku kalendarzowym nie będzie w stanie ekonomicznie udźwignąć tak dużego obciążenia. Aby nie być gołosłownym przedstawię kilka szacunków: koszty stałe funkcjonowania ww. oddziałów to średnio 4 000 000 zł. rocznie a wynagrodzenie za realizację kontraktu na tych oddziałach otrzymywane od NFZ to średnio rocznie około 2 500 000 zł. Powyższe jest wynikiem zbyt małego zainteresowania usługami realizowanymi na tych oddziałach o czym również świadczą współczynniki: np. średniego obłożenia na oddziale noworodkowym - kilkanaście procent a na oddziale ginekologiczno- położniczym - trzydzieści pięć procent. Nie lepiej jest z liczbą porodów bo średnia oscyluje wokół 1 dziennie; a w przeliczeniu na ilość personelu położnych- średnia roczna liczba porodów na 1 położną to 13. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że ani kompleksowy remont oddziałów, ani wzmocnienie kadry lekarskiej – którymi to środkami walczyliśmy o Pacjentki dla naszego szpitala - nie były w stanie spowodować wzrostu liczby Kobiet chcących rodzić lub leczyć się na naszym oddziale.

2. Dlatego mając na uwadze również powyższe złożyłem do Powiatu – organu tworzącego SP ZOZ w Kolbuszowej - wniosek o likwidację ww. oddziałów. W uzasadnieniu podałem, że zasadniczą przyczyną konieczności zmian w strukturze organizacyjnej szpitala jest brak możliwości pozyskania lekarza specjalisty neonatologa, co po pierwsze uniemożliwia prowadzenie oddziału neonatologicznego a po drugie i nie mniej ważne znacząco utrudnia prawidłowe zabezpieczenie funkcjonowania oddziału ginekologiczno- położniczego. Uważam, że zapewnienie odpowiedniego standardu usług, w tym bezpieczeństwa noworodków i komfortu Pacjentek – wymaga całodobowej obecności lekarza neonatologa w szpitalu. Wobec powyższego, mając na uwadze troskę o dobro /zdrowie i życie/ Pacjentek i Noworodków, z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiednich standardów – lepiej zamknąć ww. Oddziały – niż narażać Pacjentki na poród w oddziale o I poziomie referencyjnym w szpitalu gdzie dodatkowo nie ma oddziału neonatologicznego nawet tego o najniższym poziomie referencyjnym. Coraz częściej kobiety nie chcą rodzić w małych szpitalach gdzie nie ma odpowiedniej kadry i sprzętu który w razie takiej konieczności uratuje życie ich nowonarodzonego dziecka. Dlatego coraz częściej Rodzące wybierają nie tylko szpital z oddziałem położniczym o II i III poziomie referencyjnym ale także z oddziałem noworodkowym o wyższym niż I poziom referencyjny. W tym kontekście porody w naszym szpitalu mają bardzo obniżony standard, niestety tylko niewiele wyższy niż poród w warunkach domowych. I pod tym względem nie jesteśmy w stanie konkurować ze szpitalami w Rzeszowie czy Mielcu o czym nieubłaganie świadczy właśnie średnia ilość porodów u nas, o czym była mowa powyżej - około 350 na rok i np. w szpitalu posiadającym III poziom referencyjny w ww. zakresie - Pro- Familia – około 350 na miesiąc, 

Nadto w ww. wniosku do Powiatu powołałem się na przyczyny ekonomiczne i stosunkowo małe zainteresowanie korzystaniem z usług medycznych na naszych oddziałach – o czym mowa szerzej w pkt 1.

3. Kolejnym uzasadnieniem likwidacji nierentownych i nierokujących oddziałów jest konieczność odpowiedniego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość nie tylko wynikającą z faktycznego zapotrzebowania na usługi medyczne ale także szeroko rozumianej polityki zdrowotnej, której kierunki trzeba wywodzić m.in. z projektów ustaw, rozporządzeń Ministra Zdrowia, mapy potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego. W zakresie opieki nad matką i dzieckiem tendencje są zarysowane jasno. Promowane będą duże ośrodki zapewniające kompleksową, specjalistyczną opiekę, a więc ośrodki o II i III poziomie referencyjnym tak w zakresie świadczeń położniczych, ginekologicznych jak i neonatologicznych. Ta tendencja ma uzasadnienie ekonomiczne – bo zmierza do likwidacji małych, nierentownych oddziałów które dodatkowo drenują zasoby kadrowe w związku z czym brak na rynku lekarzy odpowiednich specjalności. Przede wszystkim jednak zmierza ona do poprawy bezpieczeństwa Pacjentów, którzy mają szanse być obsługiwani w dobrze wyposażonych Placówkach przez wyspecjalizowaną kadrę. 

Powszechna świadomość jeszcze nie zaakceptowała tych kierunków rozwoju opieki zdrowotnej ale to nie znaczy że one nie istnieją. W powszechnej świadomości ciągle jeszcze obowiązuje zasada że każdy szpital musi mieć „porodówkę” za wszelką cenę, dla zasady, wbrew logice, wbrew potrzebom społecznym i wbrew konieczności zabezpieczenia najlepszych standardów i bezpieczeństwa. 

Trudna była zarówno decyzja o przeprofilowaniu szpitala jak i wybór jej kierunku. Ale również w tym zakresie brak było miejsca na dowolność – szczególnie teraz kiedy dla otwarcia nowego oddziału tak istotna jest opinia Wojewody. Rozważając wszystkie za i przeciw trzeba było sięgnąć w szczególności do zatwierdzonego przez Wojewodę dokumentu pn. „Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego”, gdzie czytamy o konieczności wzmocnienia znaczenia rehabilitacji w zakresie lecznictwa szpitalnego ponieważ obecnie tylko 33% pacjentów ma zagwarantowany wczesny dostęp do tego typu świadczeń szpitalnych.Niejednokrotnie jedyną szansą na powrót Pacjenta do zdrowia jest udzielenie mu kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych na oddziale szpitalnym, których nie jest w stanie zapewnić ambulatoryjny punkt udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji/których na naszym terenie jest stosunkowo dużo/. Dodatkowo, na uruchomienie szpitalnego oddziału rehabilitacji potrzebne są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, w szczególności w zakresie pomieszczeń i sprzętu w porównaniu do innych oddziałów szpitalnych. 

Jestem pewien że nie byłoby tej całej krzywdzącej propagandy /strajków, roszczeń) gdybyście Państwo mieli rzetelny wgląd w sytuację oraz znali motywy działania Dyrekcji. 

Mam nadzieję, że powyższe oświadczenie pozwoli z nieco szerszej perspektywy i w sposób bardziej racjonalny rozważyć i ocenić mój wniosek złożony na ręce Starosty w zakresie likwidacji Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodkowego.

Dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej
Zbigniew Strzelczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej


Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej 3 Społeczeństwo Informacyjne  na lata 2007- 2013 pod nazwą "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Kolbuszowej jako Element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)". Całkowita Wartość Projektu wynosi 3 778 482, 26 zł., a kwota dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 937 427, 41 zł. 

Iwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego
www. rpo.podkarpackie.pl 


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWONEJ W KOLBUSZOWEJ 

 ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa
telefon do centrali i informacji:
 17 2271222 
17 2271 322
17 7445513
17 744 55 15 

FAX 17 2271 233
NIP 814-14-68-382 
REGON 00030450430113 
KRS 0000004930

e- mail: sekretariat@szpital.kolbuszowa.pl 
e-mail: skargi-i-wnioski@szpital.kolbuszowa.pl 

to ZOZ z długoletnim stażem i tradycjami (funkcjonuje od lat siedemdziesiątych XX wieku) zatrudniający blisko 600 pracowników (w tym ponad 60 lekarzy i ponad 230 pielęgniarek i położnych) w którym roczna liczba udzielanych porad lekarskich oscyluje wokół 150 000.

W ramach SP ZOZ- u działają w szczególności: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Przychodnia Rejonowa nr 1, Przechodnia Rejonowa nr 2 oraz kilkanaście Poradni Specjalistycznych, Gminne i Wiejskie Ośrodki Zdrowia (w Niwiskach, Raniżowie, Cmolasie, Przedborzu, Widełce, Lipnicy, Wilczej Woli, Ostrowach Tuszowskich, Mazurach, Woli Raniżowskiej), nowoczesny Dział Rehabilitacji z filiami w Raniżowie, Niwiskach oraz Wilczej Woli, Sterylizatornia, Apteka Zakładowa, Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Naszymi atutami są świetnie wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny, nowoczesny sprzęt używany w procesie leczenia i doskonale zorganizowane wysokospecjalistyczne pracownie diagnostyczne, w szczególności laboratorium analityczne, RTG, USG, pracowania bakteriologii, serologii, endoskopii, diagnostyki kardiologicznej.

Naszym celem oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie, z poszanowaniem Praw Pacjenta i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (w szczególności epidemiologicznego) są także działania nakierowane na promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na potwierdzenie zaangażowania w urzeczywistnienie ww. celów należy wskazać, iż w Szpitalu w 2009r. wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001: 2008. Nadto prężnie działa tu Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych, do którego zadań należy w szczególności opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania tych zakażeń. SP ZOZ może pochwalić się także posiadaną akredytacją Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii. Warto również zaznaczyć, iż w ramach ścisłej współpracy z V Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Polsko- Amerykańskich Klinik Serca, personel Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej brał udział w prowadzeniu badania klinicznego EUROMAX nad nowoczesnym lekiem przeciwzakrzepowym.

Idąc z duchem czasu, korzystając z możliwości jakie dają programy dofinansowywane ze środków UE, sfinalizowaliśmy projekt stworzenia Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz doposażenia Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej. Nabyty w ramach ww. inwestycji wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny poprawił warunki i efekty hospitalizacji na Oddziale Wewnętrznym.
Zakończyliśmy również udział w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego ma lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej nr 3 - Społeczeństwo informacyjne pn Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ w Kolbuszowej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), który był współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013. Całkowita wartość projektu  wyniosła 3 778 482, 26 zł. z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 937 427, 41 zł.

Dzięki dobremu zarządzaniu, SP ZOZ wygospodarował niezbędne środki nie tylko na remont Przychodni Rejonowej nr 2 oraz niektórych wiejskich i gminnych ośrodków zdrowia, remont holu głównego Szpitala i zakup karetek ale również na kapitalny remont Oddziału Ginekologiczno- Położniczego oraz Noworodkowego, którego efektem jest stworzenie nowoczesnego, spełniającego najwyższe standardy traktu porodowego, składającego się z szeregu wyspecjalizowanych pomieszczeń, w tym sali przygotowań do porodu z komfortowym węzłem sanitarnym i klimatyzowanych sal porodowych, w tym jednej dedykowanej porodom rodzinnym. Od 2012r. rozpoczęła funkcjonowanie filia Działu Rehabilitacji w Niwiskach, a od roku 2015 filia Działu Rehabilitacji w Wilczej Woli.
Naszym ostatnim sukcesem jest dostosowanie do najwyższych standardów i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intenstywnej Terapii, który został przeniesiony do pomieszczeń na V piętrze szpitala, znaczne podniesienie standardu pomieszczeń Serologii oraz pomieszczeń Ratowników Medycznych i Lekarzy pracujących w Dziale Pomocy Doraźnej. Obecnie trwają prace mające na celu gruntowne zmodernizowanie Izby Przyjęć a w najbliższej przyszłości zamierzamy przeprowadzić kapitalny remont Bloku Operacyjnego.

Misję poprawy jakości życia poprzez poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszego powiatu, realizujemy z powodzeniem dzięki ustawicznej potrzebie doskonalenia i rozwoju.