_Przychodnie POZ

Przychodnie i Ośrodki
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Przychodni lub Ośrodka kliknij w jego nazwę poniżej.

 

Przychodnia Rejonowa nr 1 w Kolbuszowej 
Przychodnia Rejonowa nr 2 w Kolbuszowej

 

Gminne Ośrodki Zdrowia 
w

Cmolasie 
Niwiskach 
Raniżowie 

Wiejskie Ośrodki Zdrowia   
w  
Widełce 
Lipnicy 
Mazurach 
Przedborzu  
Wilczej Woli  
Woli Raniżowskiej  
Ostrowach Tuszowskich

 

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 
-        poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych 
-        poradę lekarską udzielaną w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie 
-        świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia 
-        świadczenia w ramach diagnostyki 
-        poradę patronażową 
-        badania bilansowe


Obowiązki Personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej  podejmuje działania mające na celu zachowanie zdrowia człowieka, profilaktykę i rozpoznanie i leczenie chorób oraz usprawnianie po przebytych chorobach i urazach. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie, leczenie i usprawnienie lekarz POZ w szczególności:

1) planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne

2) informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia

3) przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną

4) przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej

5) wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych

6) kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne; 

7) kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne

8) dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców

9) orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną

10) planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną

11) planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy

12) zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;

13) kieruje do zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych

14) kieruje do leczenia uzdrowiskowego 

15) zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych

16) zleca wydanie świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z  przepisami


 

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną,w zakresie: 

1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób

2) świadczeń pielęgnacyjnych

3) świadczeń diagnostycznych

4) świadczeń leczniczych

5) świadczeń rehabilitacyjnych


 

Świadczenia Pielęgniarki POZ w zakresie diagnostyki i leczenia obejmują w szczególności:

1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

2) wykonywanie badania fizykalnego

3) wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację

4) ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia

5) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy

6) ocenę i monitorowanie bólu

7) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

8) podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych

9) zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia

10) cewnikowanie pęcherza u kobiet

11) płukanie pęcherza

12) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych

13) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem

14) zdejmowanie szwów

15) wykonywanie inhalacji

16) stawianie baniek

17) ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych

18) dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego


 

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno- ginekologiczną obejmującą w szczególności:

1) edukację w zakresie planowania rodziny

2) opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu

3) opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia

4) opiekę w chorobach ginekologicznych

5) opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.


Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują w szczególności:

1) edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety

2) przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego

3) poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu

4) poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia

5) poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią

6) edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności

7) profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych

Świadczenia diagnostyczne obejmują w szczególności:

1) monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej

2) monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia

3) obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują w szczególności:

1) planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad: 

a) kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu

b) noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia

c) kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują w szczególności:

1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

2) udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza

3) przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych

4) zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza

5) udzielanie pomocy w okresie laktacji

6) wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:

a) podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych

b) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza

c) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych

d) płukanie pochwy

e) zdejmowanie szwów