Przejdź do treści

Laboratorium Analityczne


Laboratorium Analityczne mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 4
w budynku połączonym z obiektem szpitalnym
od strony wewnętrznej, na I piętrze
.

Telefony:

 • 17 2271 222,
 • 17 2271 322,
 • 17 2274 957,
 • 17 744 551,
 • (numer wewnętrzny 303)
 • Kierownik: numer wewnętrzny 304 

Stanisława Jemioło – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Wyniki badań laboratoryjnych dostępne online

Od dnia 01.01.2024

Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 2024

Od dnia 15.11.2021

Laboratorium Analityczne pobiera badania codziennie w dni robocze od 7:20 do 9:00

Pacjenci zgłaszający się na badania muszą dostosować się do wymogów ogólnie obowiązujących – związanych z pandemią.  Szczególnie należy zachować odstępy między pacjentami, posiadać maseczkę i odkażać ręce po wejściu do budynku.

Wyniki badań z dnia bieżącego będą wydawane w następny dzień roboczy

w Laboratorium Analitycznym w okienku do rejestracji.

Wydawanie wyników badań  będzie  wyłącznie w wyznaczonych godzinach

od 13:00 do 16:00

Prosimy o korzystanie z upoważnienia osób drugich do wybierania wyników – druczek upoważnienia dostępny w laboratorium i na stronie internetowej.

Istnieje możliwość wykonania badań prywatnie w soboty
w godzinach 7:20 do 9:00

Od dnia 05.10.2020

Wyniki badań laboratoryjnych z dnia bieżącego będą wydawane w następny dzień roboczy w Laboratorium Analitycznym w okienku od rejestracji. Wydawanie wyników badań będzie dokonywane wyłącznie w wyznaczonych godzinach: od 11:00 do 13:00.

Po godzinie 13:00 nie będzie można wejść na teren Szpitala.

Laboratorium pobiera badania codziennie w dni robocze od 7:20 do 9:00

Prosimy o korzystanie z upoważnienia osób drugich do wybierania wyników, druk upoważnienia dostępny także w laboratorium.

Pacjenci zgłaszający się na badania muszą dostosować się do wymogów ogólnie obowiązujących – związanych z pandemią. Szczególnie zachować odstępy między pacjentami, założyć maseczkę i odkażać ręce po wejściu do budynku.

Zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań in vitro na materiale biologicznym dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, monitorowania leczenia, sanitarno-epidemiologicznych oraz orzecznictwa. Badania realizowane są przez wykwalifikowany personel medyczny na specjalistycznej aparaturze, w lokalizacji spełniającej standardy jakości w tym zakresie. Laboratorium świadczy usługi na rzecz pacjentów ambulatoryjnych oraz całodobowo na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych. Istnieje możliwość zlecenia wykonania badania w trybie pilnym (cito). Wówczas czas oczekiwania na wynik wynosi około 1 godziny.

Badania wykonywane na podstawie skierowania od lekarza z poradni z umową z NFZ są BEZPŁATNE.

Badania ze skierowaniem z gabinetów prywatnych lub bez skierowania podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem, za odpłatnością istnieje możliwość wykonania badania również w sobotę.

W strukturze organizacyjnej Laboratorium funkcjonują następujące punkty pobrań materiału biologicznego do badań w:

 • Laboratorium.
 • Przychodni POZ:
  • Raniżowie
  • nr2 w Kolbuszowej
  • Widełce
  • Cmolasie

Dodatkowo funkcjonuje pracownia analityczna przy Oddziale Nefrologii i Dializoterapii dla obsługi Pacjentów Poradni Nefrologicznej i tamtejszych Oddziałów.

Materiał do badań pobierany jest bezpiecznym systemem aspiracyjno- próżniowym. Badania opracowuje wykwalifikowana, doświadczona kadra, co w połączeniu z wysokiej klasy aparaturą pomiarowo- badawczą spełniającą kryteria ISO i CE zapewnia wysoką wiarygodność wyniku.

Laboratorium wdrożyło system kontroli oznaczanych parametrów: kontrolę wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną krajową i międzynarodową oraz system oceny i autoryzacji wyniku ostatecznego spełniając oczekiwania klientów stale rozszerzamy katalog przeprowadzanych badań.

Laboratorium wykonuje badania z dziedziny następujących działów diagnostyki laboratoryjnej: 

• hematologii 
• koagulologii
• chemii klinicznej 
• immunochemii 
• analityki ogólnej 
• parazytologii 
• równowagi kwasowo- zasadowej (gazometrii)

Badania specjalistyczne, z poza listy Centralnego Laboratorium wykonywane są w Laboratorium Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na ul. Warzywnej 3

Jak właściwie przygotować się do pobrania materiału do badań laboratoryjnych?

Właściwe przygotowanie się do pobrania materiału przeznaczonego do wykonania badań laboratoryjnych jest warunkiem uzyskania wiarygodnych i świadczących o aktualnym stanie zdrowia pacjenta wyników, chcąc więc otrzymać „dobre” wyniki należy odpowiednio przygotować się do wizyty w punkcie pobrań.

KREW do większości badań laboratoryjnych powinna być pobrana:

 • po wypoczynku nocnym (nie powinno się pobierać materiału po nieprzespanej nocy i po wzmożonym wysiłku fizycznym),
 • na czczo (po minimum 12 godzinach od ostatniego posiłku). Wyjątek stanowią niemowlęta i dzieci u których dopuszcza się podanie w razie konieczności lekkiego śniadania (przy oznaczania glukozy, pacjent musi być bezwzględnie na czczo),
 • przy zachowaniu normalnej diety,
 • przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),

MOCZ do większości badań laboratoryjnych powinien być pobrany:

 • po wypoczynku nocnym (zaleca się minimum 8 godzin inkubacji moczu w pęcherzu celem wykazania namnażania bakterii),
 • na czczo,
 • przy zachowaniu normalnej diety,
 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapii) lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),
 • pierwszy mocz poranny, po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu skóry w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety (około 50 ml), następnie kolejną bez przerywania strumienia moczu bezpośrednio do wcześniej przygotowanego naczynia (około 50 ml, nie mniej niż 10 ml), które należy natychmiast zamknąć i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 2 godziny,
 • nie w czasie krwawienia miesięcznego. 

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

Do badania parametrów określanych w dobowej zbiórce moczu, mocz pozyskujemy:

odrzucamy pierwsza poranna porcję moczu, kolejne oddajemy do wcześniej przygotowanego pojemnika (jeśli jest to konieczne stosujemy odpowiednie środki do stabilizacji moczu!!!) Zbiórkę dobową kończymy oddając do wcześniej przygotowanego pojemnika pierwszą porcję moczu drugiego dnia zbiórki. Następnie uzyskany mocz dokładnie mieszamy, odlewamy porcję moczu (ok. 50 ml. ) do pojemnika w którym przetransportujemy próbkę moczu do laboratorium medycznego, koniecznie odnotowując dokładną ilość całego moczu.

KAŁ do większości badań laboratoryjnych powinien być pobrany do specjalnych pojemników, które można zakupić w aptekach. Zawierają one „szpatułkę,” którą pobieramy porcję kału (z różnych miejsc tej samej porcji) i umieszczamy w pojemniku. Następnie materiał transportujemy do laboratoriu

KONTROLA WEWNĄTRZLABORATORYJNA

Wszystkie parametry oznaczane na analizatorach są poddane standardowej ocenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w oparciu o oryginalne materiały kontrolne, dostarczane przez producentów odczynników wykorzystywanych w Laboratorium. Próbki pacjenta są poddawane analizie dopiero po uzyskaniu akceptowalnych wyników kontroli. Wszystkie te działania mają na celu zredukowanie błędu laboratoryjnego i zminimalizowanie jego wpływu na wynik badania. Cały proces analityczny: pobranie, analiza, zatwierdzenie badania jest autoryzowany– imiennie udokumentowany. Zanim wynik badania opuści laboratorium podlega 3-etapowej kontroli:

 • Pierwszą kontrole prowadzi analityk wykonujący badanie. Jego kontrola polega na ocenie prawdopodobieństwa, że uzyskany wynik jest prawidłowy uwzględniając materiał, który był badany oraz prawidłowość wykonanych czynności.
 • Następną kontrolę prowadzi diagnosta weryfikujący wynik w systemie informatycznym,
 • Ostatnia weryfikacja następuje w momencie podpisywania-autoryzacja manualna, wydrukowanego w Laboratorium wyniku zbiorczego.

KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA

Laboratorium bierze udział w ogólnopolskiej i międzynarodowej kontroli jakości, poddając ocenie większość badanych parametrów w konfrontacji z wynikami uzyskanymi przez inne laboratoria w kraju i za granicą. Od 1996 r. Laboratorium jest uczestnikiem Powszechnego Programu Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

CERTYFIKATY

Udział w każdej formie kontroli jest dokumentowany stosownym certyfikatem wydawanym przez prowadzący ją ośrodek. Nasze Laboratorium bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych sprawdzianach wiarygodności badań i uzyskuje bardzo dobre wyniki.

NOWE BADANIE W DIAGNOSTYCE CHORÓB SERCA

Peptyd natriuretyczny -proBNP

 • stężenie BNP zwiększa się w skurczowej i rozkurczowej dysfunkcji lewej komory serca;
 • wzrost ten występuje już we wczesnym, bezobjawowym okresie, co pozwala na wczesne diagnozowanie niewydolności serca;
 • W objawowej niewydolności występuje wyraźna korelacja miedzy stężeniami BNP i zaawansowaniem niewydolności serca;
 • BNP wzrasta w rozkurczowej dysfunkcji lewej komory, więc pomiar tych peptydów ułatwia efektywne różnicowanie przyczyn sercowych i poza sercowych duszności;
 • BNP jest najlepszym wskaźnikiem predykcyjnym zarówno nagłej śmierci jak i incydentów sercowych u chorych na niewydolność krążenia;
 • Pomiar BNP w ciągu 2-4 dni od początku zawału serca umożliwia wczesne przewidywanie rozwoju niewydolności serca oraz prognozowanie pojawiania się incydentów sercowych i nagłej śmierci sercowej zarówno w najbliższej jak i bardziej odległej przyszłości;
 • Jedno z najważniejszych zastosowań sercowych peptydów natriuretycznych upatruje się w wykluczaniu dysfunkcji skurczowej lewej komory. W przypadku normalnych poziomów BNP można ją wykluczyć praktycznie w 100%.

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne włączyło peptydy natriuretyczne (np. BNP) do swych zaleceń dotyczących diagnostyki lub wykluczania niewydolności serca.