Przejdź do treści

eWUŚ

eWUŚ to system (Elektronicznej Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w tym systemie są codziennie aktualizowane na podstawie danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS.

Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych należy podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzić tożsamość: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy (w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną)

W wypadku braku pozytywnego zweryfikowania przez system uprawnienia do świadczeń Pacjent może je potwierdzić poprzez:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń (np. druk zgłoszenia do ubezpieczenia, legitymacja, zaświadczenie, decyzja, odcinek emerytury lub renty i inne)
  • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń – Kliknij żeby pobrać wzór oświadczenia
  • i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.