Przejdź do treści

Pracownie Diagnostyczne

SP ZOZ w KOLBUSZOWEJ zrealizował projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa dostępności usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbuszowej. 

Przedmiotem projektu była przebudowa oraz rozbudowa pomieszczeń celem przeznaczenia ich na potrzeby nowego, spełniającego najwyższe standardy wielostanowiskowego bloku operacyjnego z profesjonalną salą wybudzeń. Nadto w ramach ww. projektu zostało zakupione wyposażenie i aparatura dedykowana na blok operacyjny i salę wybudzeń / m.in. laser do kruszenia kamieni, zestaw narzędzi artroskopowych z optyką, nóż ultradźwiękowy / oraz nowoczesny sprzęt medyczny służy całej jednostce szpitalnej /sprzęt do rentgenodiagnostyki, wysokiej kasy aparat USG/.

Celem i oczekiwanym efektem realizacji projektu jest poszerzenie zakresu i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz podwyższenie poziomu bezpieczeństwa, jakości i dostępność realizowanych usług medycznych. 

Wartość projektu ogółem: 11 699 344,96 zł., w tym wkład funduszy europejskich to 9 730 535, 33 zł.

Przejdź do Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej

Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej 3 Społeczeństwo Informacyjne  na lata 2007- 2013 pod nazwą „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Kolbuszowej jako Element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”. 

Całkowita Wartość Projektu wynosi 3 778 482, 26 zł., a kwota dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 937 427, 41 zł. 

Iwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego 
www. rpo.podkarpackie.pl 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ  ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa

FAX 17 2271 233
NIP 814-14-68-382 
REGON 00030450430113 
KRS 0000004930

e- mail: sekretariat@szpital.kolbuszowa.pl 
e-mail: skargi-i-wnioski@szpital.kolbuszowa.pl 

Telefon do centrali i informacji:

  • 17 2271 222 
  • 17 2271 322
  • 17 7445 513
  • 17 7445 515 

to ZOZ z długoletnim stażem i tradycjami (funkcjonuje od lat siedemdziesiątych XX wieku) zatrudniający blisko 600 pracowników (w tym ponad 60 lekarzy i ponad 230 pielęgniarek i położnych) w którym roczna liczba udzielanych porad lekarskich oscyluje wokół 150 000.

W ramach SP ZOZ- u działają w szczególności: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Przychodnia Rejonowa nr 1, Przechodnia Rejonowa nr 2 oraz kilkanaście Poradni Specjalistycznych, Gminne i Wiejskie Ośrodki Zdrowia (w Niwiskach, Raniżowie, Cmolasie, Przedborzu, Widełce, Lipnicy, Wilczej Woli, Ostrowach Tuszowskich, Mazurach, Woli Raniżowskiej), nowoczesny Dział Rehabilitacji z filiami w Raniżowie, Niwiskach oraz Wilczej Woli, Sterylizatornia, Apteka Zakładowa, Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Naszymi atutami są świetnie wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny, nowoczesny sprzęt używany w procesie leczenia i doskonale zorganizowane wysokospecjalistyczne pracownie diagnostyczne, w szczególności laboratorium analityczne, RTG, USG, pracowania bakteriologii, serologii, endoskopii, diagnostyki kardiologicznej.

Naszym celem oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie, z poszanowaniem Praw Pacjenta i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (w szczególności epidemiologicznego) są także działania nakierowane na promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na potwierdzenie zaangażowania w urzeczywistnienie ww. celów należy wskazać, iż w Szpitalu w 2009r. wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001: 2008. Nadto prężnie działa tu Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych, do którego zadań należy w szczególności opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania tych zakażeń. SP ZOZ może pochwalić się także posiadaną akredytacją Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii. Warto również zaznaczyć, iż w ramach ścisłej współpracy z V Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Polsko- Amerykańskich Klinik Serca, personel Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej brał udział w prowadzeniu badania klinicznego EUROMAX nad nowoczesnym lekiem przeciwzakrzepowym.

Idąc z duchem czasu, korzystając z możliwości jakie dają programy dofinansowywane ze środków UE, sfinalizowaliśmy projekt stworzenia Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz doposażenia Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej. Nabyty w ramach ww. inwestycji wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny poprawił warunki i efekty hospitalizacji na Oddziale Wewnętrznym.
Zakończyliśmy również udział w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego ma lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej nr 3 – Społeczeństwo informacyjne pn Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ w Kolbuszowej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), który był współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013. Całkowita wartość projektu  wyniosła 3 778 482, 26 zł. z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 937 427, 41 zł.

Dzięki dobremu zarządzaniu, SP ZOZ wygospodarował niezbędne środki nie tylko na remont Przychodni Rejonowej nr 2 oraz niektórych wiejskich i gminnych ośrodków zdrowia i zakup karetek ale także na dostosowanie do najwyższych standardów i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intenstywnej Terapii, który został przeniesiony do pomieszczeń na V piętrze szpitala i znaczne podniesienie standardu pomieszczeń Serologii, Banku Krwi oraz pomieszczeń Ratowników Medycznych i Lekarzy pracujących w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego. Obecnie trwają szeroko zakrojone prace mające na celu gruntowne zmodernizowanie Izby Przyjęć a w najbliższej przyszłości zamierzamy przeprowadzić kapitalny remont Bloku Operacyjnego.

Misję poprawy jakości życia poprzez poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszego powiatu, realizujemy z powodzeniem dzięki ustawicznej potrzebie doskonalenia i rozwoju.