Przejdź do treści

PRACOWNIA RTG i USG

Pracownie RTG mieszczą się:

 • pierwsza w budynku Szpitala na I piętrze – tel. (17) 2271 222 (wew. 308)
 • druga w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 na parterze – ul. Obr. Pokoju 74a tel. 17 2271 222 (wew. 375)

Pracownia Ultrasonograficzna- USG mieści się

 • w budynku Szpitala na I piętrze – tel. 17 2271 222 (wew. 309)
 • w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 – tel. 17 2271 222 (wew. 379)

Rejestracja:

Rejestracja do USG jest prowadzona w PRZYCHODNI NR 1 pod numerem telefonu 17 2271585 lub wew. 373 (główna rejestracja).

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja

Pracownie wykonują badania USG narządów całego ciała, przepływy żylne kończyn dolnych, echo serca na potrzeby pacjentów oddziałów szpitalnych, Poradni Ogólnych i Specjalistycznych.

Kierownik Pracowni Rentgenodiagnostyki – lek.radiolog Jerzy Moskal
Koordynator techników elektro-radiologii- st.tech Grażyna Nosal
Inspektor Ochrony Radiologicznej -st.tech.Elżbieta Kobylska
Pełnomocnik kontroli Jakości w Pracowni RTG – st.tech.Elżbieta Kobylska

Badania wykonujemy na podstawie skierowań od lekarza,
za wyjątkiem zdjęć stomatologicznych pojedynczych zębów

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej obowiązuje System Zarządzania Jakością, co oznacza że zatrudniony personel podlega procesowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a stosowane urządzenia diagnostyczne są poddawane systematycznej kontroli sprawności technicznej.


Bez skierowania może być wykonane badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego w ramach badań przesiewowych, stomatologicznych wewnątrz ustnych wykonanych aparatami do celów stomatologicznych, w przypadku densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.

Ustawa z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej DZ. U. z 2017 r poz. 884


Pracownia Rentgenodiagnostyki wykonuje badania rtg od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • 7 – 12 oddziały szpitalne
 • 12 – 16 zdjęcia ambulatoryjne

Pilne zdjęcia szpitalne, z Izby Przyjęć i Pomocy Doraźnej wykonywane są poza kolejnością.!!!

Całodobowo oraz dni świąteczne wykonujemy zdjęcia z Izby Przyjęć i Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Badania z Poradni ortopedycznej i chirurgicznej wykonywane są w Przychodni Specjalistycznej  przy ul. Obrońców Pokoju 74 w Pracowni Rentgenodiagnostyki w godzinach:

8.00-15.00

WYNIK BADANIA WYDAJEMY W GODZINACH:

12.00-16.00
NASTĘPNEGO DNIA PO WYKONANIU BADANIA W DNI ROBOCZE

DO ODBIORU WYNIKU POTRZEBNY JEST DOWÓD OSOBISTY, A DLA OSÓB POSTRONNYCH  PISEMNE UPOWAŻNIENIE PACJENTA!!!

DRUKI   UPOWAŻNIEŃ   DOSTĘPNE W PRACOWNI RTG


Procedura Systemu Zarządzania Jakością w Pracowni Rentgenodiagnostyki oparta na ustawie Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 10 marca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu stawy Prawo Atomowe DZ.U.2018 poz.792. Ustawa w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych z dnia 18 lutego 2011 r (DZ. U. Z 2017 poz.884)

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące odbywa się na podstawie udokumentowanych roboczych medycznych procedur radiologicznych.
Procedury radiologiczne znajdują się u Pełnomocnika Kontroli Jakości Pracowni Rentgenowskiej.

2. Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej.

Skierowanie, o którym mowa powinno być wypełnione czytelnie i zawierać:

 1. Imię i nazwisko pacjenta
 2. Pesel
 3. Adres pacjenta
 4. Cel i uzasadnienie badania
 5. Wstępne rozpoznanie kliniczne
 6. Informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej (obszar badania i liczbę projekcji)
 7. Pieczątka i podpis uprawnionego lekarza

Bez skierowania może być wykonane badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzone w ramach badań przesiewowych, stomatologicznych badań wewnątrz ustnych wykonanych aparatami do celów stomatologicznych, w przypadku densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłączni e do tego celu oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.

3. Osobą uprawnioną do kierowania   na badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego jest lekarz, lekarz dentysta   lub inna osoba uprawniona do wystawienia skierowania.

4. Kolejność przyjmowania pacjentów na badanie w Pracowni Rentgenodiagnostyki mieszczącej się w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej określa Regulamin Pracowni znajdujący się u Kierownika Pracowni lub u Pełnomocnika Ds. Kontroli Jakości w Pracowni Radiologicznej.

5. Lekarz kierujący na badanie RTG zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o przygotowaniu się do badania rentgenowskiego w celu otrzymania lepszego obrazu RTG. Przygotowanie pacjenta dotyczy badań w obrębie jamy brzusznej, miednicy i kręgosłupa lędźwiowego.

6. Pacjentki w wieku rozrodczym, przed badaniem z użyciem promieniowania jonizującego w obrębie miednicy małej powinny wykonać test ciążowy. Lekarz kierujący na badanie jest zobligowany do udzielenia takiej informacji. Osoba uprawniona do kierowania na badanie rentgenowskie musi upewnić się przed wystawieniem skierowania, czy kobieta nie jest w ciąży.

7. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci do lat 16 powinni zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka celem dokonania wpisu ilości ekspozycji rentgenowskich oraz dawki jaką otrzymał nieletni pacjent. – Procedura SZJ/RTG/ PO-01 –Ochrona Radiologiczna pacjenta.

Opinia Inspektora ochrony radiologicznej


PRZYGOTOWANIE PACJENTA NA BADANIE RTG W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ, MIEDNICY MAŁEJ I KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI MA NA CELU ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ BADANEGO NARZĄDU.

1.Zaleca się wykonać badanie w godzinach rannych lub przedpołudniowych.

2. Dzień przed badaniem zażyć Espumisan wg ulotki na opakowaniu. W dniu badania należy zażyć 1lub 2 kapsułki. Można przyjmować inne leki, które powodują pozbycie się gazów gromadzących się w jelitach. Wszelkich informacji na temat leków, które mają podobne działanie udziela lekarz kierujący na badanie RTG.

3. Wieczorem w przeddzień badania zjeść lekkostrawną kolację.

4. W dniu badania koniecznie się wypróżnić z mas kałowych.

5. Nie zaleca się przed badaniem przyjmowania posiłków. Jeżeli ze względów zdrowotnych istnieją zalecenia do spożycia pożywienia powinno się zjeść posiłek co najmniej 2 godziny przed badaniem.

6. W badaniach jamy brzusznej, miednicy oraz kręgosłupa lędźwiowego pacjent jest zobowiązany zdjąć wierzchnie okrycie, a z obszaru podlegającego badaniu usunięcie odzieży i przedmiotów metalowych, które mogą umniejszać wartości diagnostycznej badania. Odstępstwem od procedury jest nagłe pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające przygotowanie się do badania lub okoliczności nie planowane – wypadek

7. PACJENTKI W WIEKU ROZRODCZYM W DNIU BADANIA OBEJMUJĄCEGO JAMĘ BRZUSZNĄ, MIEDNICĘ I KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY POWINNY WYKONAĆ TEST CIĄŻOWY.
Jeżeli istnieje obawa, że pacjentka jest w ciąży należy niezwłocznie powiadomić operatora aparatu RTG. Kobietom w ciąży badania wykonuje się, jeżeli istnieje obawa zagrożenia życia lub na jej pisemną zgodę, którą pracownik RTG odnotowuje w specjalnej karcie.

8. Rodzice dzieci do lat 16 lub prawni opiekunowie są zobowiązani do posiadania książeczki zdrowia dziecka i pokazania pracownikowi Pracowni RTG celem wpisania ilości ekspozycji i dawki jaką otrzymało dziecko.

Podstawa Prawna   ustawa z dnia 11 lutego 2011 W sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (DZ.U. z z2017 poz.884)


PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA RTG W OBRĘBIE GŁOWY, KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO, KOŃCZYNY GÓRNEJ I DOLNEJ.

1. Przed badaniem RTG pacjent jest zobowiązany odsłonić badaną okolicę.

2. Zdjąć przedmioty metalowe z obrębu badanej okolicy (zegarki, bransoletki, pierścionki).

3. W badaniach głowy należy wyjąć protezę zębową, jeżeli pacjent posiada oraz przedmioty metalowe (kolczyki, łańcuszki i inne).

4. Pacjentki w wieku rozrodczym przed badaniem RTG powinny wykonać test ciążowy.

Jeżeli istnieje obawa, że pacjentka jest w ciąży należy niezwłocznie powiadomić operatora aparatu RTG. Kobietom w ciąży badania wykonuje się, jeżeli istnieje obawa zagrożenia życia lub na jej pisemną zgodę, którą pracownik RTG odnotowuje w specjalnej karcie.

5. Rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 16 mają obowiązek posiadania książeczki zdrowi dziecka celem wpisania ekspozycji RTG oraz dawki jaką otrzymało dziecko podczas badania.

6. Jeżeli istnieje konieczność podtrzymania pacjenta, rolę taką spełnia osoba dorosła, osoba podtrzymująca nie może być w ciąży.

Podtrzymywać pacjentów nie wolno pracownikowi Pracowni RTG.

Podstawa Prawna ustawa z dnia 11 lutego 2011 W sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych ( DZ. U. Z 2017 poz. 884)


PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA W PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI:

1. PACJENT MA PRAWO DO ODMOWY WYKONANIA BADANIA RTG. ODMOWA JEST REJESTROWANA PRZEZ PRACOWNIKA PRACOWNI RTG W KSIĄŻCE BADAŃ ODMAWIANYCH.

2. PACJENT MA PRAWO DO ODBIORU WYNIKU OSOBIŚCIE LUB ZA OKAZANIEM UPOWAŻNIENIA.
OPIS BADANIA PRZEZ LEKARZA RADIOLOGA JEST W   TERMINIE 24 GODZIN OD MOMENTU WYKONANIA BADANIA RTG.

3. PACJENT MA PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI NA PRACOWNIKA DO JEGO PRZEŁOŻONEGO BEZPOŚREDNIO LUB  W FORMIE PISEMNEJ  W KSIĄŻCE SKARG PACJENTÓW.

4. PACJENT MA PRAWO DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI WYNIKU PRZEZ PERSONEL PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI.

5. OBOWIĄZKIEM PACJENTA JEST  WSPÓŁPRACA Z PERSONELEM PRACOWNI PODCZAS WYKONYWANIA BADANIA RTG.

6. OBOWIĄZKIEM PACJENTA JEST PRZYGOTOWANIE SIĘ DO BADANIA RTG ZGODNIE Z WYMOGAMI  PRACOWNI.

7. W PRZYPADKU MAŁYCH DZIECI LUB PACJENTÓW STARSZYCH I SŁABYCH WYMAGAJĄCYCH OBECNOŚCI OSÓB PODTRZYMUJĄCYCH PODCZAS BADANIA  WYMOGI TE SPEŁNIA CZŁONEK RODZINY LUB OPIEKUN PRAWNY( DZ. U. 2017 poz. 884)

8. ZA PRZEDMIOTY BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ PACJENTA POZOSTAWIONE PODCZAS BADANIA PERSONEL PRACOWNI NIE ODPOWIADA.

9. TECHNIK RTG WYKONUJĄCY BADANIE NIE POSIADA OBOWIĄZKU POMOCY W ZDEJMOWANIU PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH Z OBSZARU BADANEGO.

10. TECHNIK RTG WYKONUJĄCY BADANIE MA PRAWO ŻĄDAĆ OKAZANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ BADANEJ OSOBY CZY JEST ZGODNA Z DANYMI NA SKIEROWANIU NA BADANIE RTG.