Przejdź do treści

Przychodnie i Ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Aby uzyskać więcej informacji na temat Przychodni lub Ośrodka kliknij w jego nazwę poniżej.

Przychodnia Rejonowa nr 1 w Kolbuszowej 
Przychodnia Rejonowa nr 2 w Kolbuszowej

Gminne Ośrodki Zdrowia w:

Wiejskie Ośrodki Zdrowia w:

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
 • poradę lekarską udzielaną w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 • świadczenia w ramach diagnostyki
 • poradę patronażową
 • badania bilansowe


Obowiązki Personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej  podejmuje działania mające na celu zachowanie zdrowia człowieka, profilaktykę i rozpoznanie i leczenie chorób oraz usprawnianie po przebytych chorobach i urazach. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie, leczenie i usprawnienie lekarz POZ w szczególności:

 1. planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne
 2. informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia
 3. przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną
 4. przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
 5. wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych
 6. Kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;
 7. kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne
 8. dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców
 9. orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną
 10. planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną
 11. planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy
 12. zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;
 13. kieruje do zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych
 14. kieruje do leczenia uzdrowiskowego
 15. zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
 16. zleca wydanie świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z  przepisami

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną,w zakresie: 

 1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób
 2. świadczeń pielęgnacyjnych
 3. świadczeń diagnostycznych
 4. świadczeń leczniczych
 5. świadczeń rehabilitacyjnych

Świadczenia Pielęgniarki POZ w zakresie diagnostyki i leczenia obejmują w szczególności:

 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 2. wykonywanie badania fizykalnego
 3. wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację
 4. ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
 5. wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
 6. ocenę i monitorowanie bólu
 7. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 8. podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych
 9. zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia
 10. cewnikowanie pęcherza u kobiet
 11. płukanie pęcherza
 12. wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych
 13. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem
 14. zdejmowanie szwów
 15. wykonywanie inhalacji
 16. stawianie baniek
 17. ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
 18. dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno- ginekologiczną obejmującą w szczególności:

 1. edukację w zakresie planowania rodziny
 2. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu
 3. opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia
 4. opiekę w chorobach ginekologicznych
 5. opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.


Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują w szczególności:

 1. edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety
 2. przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego
 3. poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu
 4. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia
 5. poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią
 6. edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności
 7. profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych

Świadczenia diagnostyczne obejmują w szczególności:

 1. monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej
 2. monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia
 3. obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują w szczególności:

Planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:

 • kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu
 • noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia
 • kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują w szczególności:

 1. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 2. udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza
 3. przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych
 4. zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza
 5. udzielanie pomocy w okresie laktacji
 6. wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
  • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych
  • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza
  • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych
  • płukanie pochwy
  • zdejmowanie szwów